Skip to content

Maintain GDPR compliance with a suite of user-friendly web tools.

EU parliament_omgj

If you’re going to play by the rules, it helps to have someone who knows them.

Collecting personal data is practically a requirement for doing business or running an organisation today. But because individual rights can easily be overlooked or violated in the process, how organisations treat personal data within the EU is governed by the General Data Protection Regulation (GDPR). Any organisation that does not maintain compliance risks facing substantial fines and a damaged reputation.

At Draftit Privacy, our mission is to make sure organisations are informed about the law, because the more you know about how personal data should be handled, the more valuable it becomes and the easier it will be to use it to gain a competitive edge.

All the applications in our software suite are designed to help you and your organisation improve your data protection procedures in order to achieve and maintain GDPR compliance.

video

Part of a family of companies

Draftit Privacy is one of four in a family of legal tech companies. Just like us, our sister companies are all experts in compliance – each specialising in a different legal field. In addition to our privacy software, Draftit offers services and solutions within the fields of HR & Management, Salaries & Taxation and School Management in Sweden.

Our mother company grew out of a desire to make knowledge about the law and IT available to a wider audience and help them make the right decisions. From the beginning, we wanted our customers to feel like they had an expert in the room next to them. In 2003 Draftit was born as an online portal for legal advice, and soon after launched Draftit HR. Over the next 10 years the company opened offices across the Nordics. Along the way we’ve relied on the expertise of some of the best lawyers we could find in their respective niche areas. No product is launched without their input or review. Thanks to this successful strategy we now have 80,000 users.

Draftit Privacy is currently experiencing rapid growth, with operations in Norway and Sweden, and a newly opened office in London.

Draftit-privacy-SchoolManagement-Privacy_Salariesandtaxation_hr_Leadership_2
cooperate

Work with us

Today more than 50 employees work at Draftit Privacy, all of who are responsible for making sure our customers have a VIP experience and stay one step ahead. Every time we expand our team, it’s to meet the demands of the market and our customers. Want to work in a company where change is the only constant? A workplace where you’re always growing and learning something new? If so, we can’t wait to see your application.

Find vacant positions on our LinkedIn jobs page.

Var står ni på vägen mot ett fullgott dataskyddsarbete?

Steg 1 - Etablera

Till att börja med behöver ni etablera ledning och styrning när det gäller dataskydd genom att ta fram en strategi, bygga upp ett team och sprida medvetenhet och kunskap. Bestäm er för att göra dataskyddsarbetet till en integrerad del i organisationens verksamhetskultur. Att uppfylla kraven i GDPR är inte en engångsinsats, utan en pågående process som kräver samordning, fokus och att man upprätthåller arbetet över tid med stöd från högsta organisationsnivå.

Läs mer »

Privacy Evaluation

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Det är ett jättebra sätt att se till så att er styrelse eller högsta ledning får hela bilden klar för sig.

PRIVACY E-LEARNING

Använd Privacy E-learning för att säkerställa att alla i er organisation har en grundläggande förståelse för personuppgiftshantering och kraven i GDPR.

Steg 2 - Inventera

Gör en inventering av var, varför och hur personuppgifter förekommer i er organisation. Kartlägg roller och ansvarsfördelning, personuppgiftsbehandlingar och dokument. Sammanställ informationen i en registerförteckning. Inventeringen är till stor hjälp när det kommer till att utvärdera organisationens nuläge och utföra en gap-analys.

Läs mer »

PRIVACY RECORDS

Kartlägg, beskriv och övervaka alla era personuppgiftsbehandlingar med hjälp av verktyget Privacy Records.

PRIVACY EVALUATION

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Det är ett jättebra sätt att se till så att er styrelse eller högsta ledning får hela bilden klar för sig.

Steg 3 - Skydda

Alla som behandlar personuppgifter måste värna om de registrerade personernas integritet. Se till att ni har en rättslig grund för varje behandling och att organisationen klarar att möta de registrerades rättigheter samt lämnar tillräckligt med information.

Läs mer »

PRIVACY EXPERT

Låt vår webbaserade handbok med interaktiv juridisk vägledning, dokumentmallar och frågebank guida dig mot att följa GDPR.

PRIVACY EVALUATION

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Det är ett jättebra sätt att se till så att er styrelse eller högsta ledning får hela bilden klar för sig.

Steg 4 - Implementera

Varje organisation ska kunna bevisa att de gör vad som krävs för att faktiskt leva upp till lagstiftningen i praktiken. Implementera därför policyer och rutiner, biträdesavtal och informationstexter om hur ni behandlar personuppgifter. Slutligen, genomför och dokumentera konsekvensbedömningar (DPIA) om det behövs.

Läs mer »

PRIVACY EXPERT

Låt vår webbaserade handbok med interaktiv juridisk vägledning, dokumentmallar och frågebank guida dig mot att följa GDPR.

PRIVACY DPIA

Vårt verktyg Privacy DPIA hjälper till att avgöra om er organisation behöver utföra en konsekvensbedömning (DPIA), och hjälper till att genomföra processen när det behövs liksom att dokumentera resultaten.

Steg 5 - Säkra

Både personuppgiftsansvariga och biträden är skyldiga att säkerställa att all behandling av personuppgifter är säker för att förhindra oönskad åtkomst, förändringar eller förlust av data. Sådan säkerhet kan uppnås genom tekniska och organisatoriska åtgärder, genom inbyggt dataskydd och dataskydd som standard samt genom bra incidenthantering. Det är den totala risken med behandlingen som avgör vilka åtgärder som krävs.  

Läs mer »

PRIVACY EXPERT

Låt vår webbaserade handbok med interaktiv juridisk vägledning, dokumentmallar och frågebank guida dig mot att följa GDPR.

PRIVACY E-LEARNING

Använd Privacy E-learning för att säkerställa att alla i er organisation har en grundläggande förståelse för personuppgiftshantering och kraven i GDPR.

Steg 6 - Förvalta

Det är mycket viktigt att ni kan övervaka er organisations dataskyddarbete. GDPR lägger stor vikt vid att ni inte bara ska följa lagstiftningen, utan också kunna bevisa att ni gör det. Ta fram rutiner för att övervaka arbetet genom revision och internkontroll. Gör avstämningar och följ upp interna riktlinjer och rutiner så att de kan förbättras. Se till att kunna leva upp till ansvarsskyldigheten och visa hur ni tar hänsyn till dataskyddsprinciperna.

Läs mer »

PRIVACY E-LEARNING

Använd Privacy E-learning för att säkerställa att alla i er organisation har en grundläggande förståelse för personuppgiftshantering och kraven i GDPR.

PRIVACY EVALUATION

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Detta skapar transparens och hjälper arbetsgruppen, styrelse eller högsta ledning att få hela bilden klar för sig.